Język Angielski

Metody

Metody nauki języka angielskiego  w Montessori Home

TPR (Total Physical Response)

Polega na nauczaniu języka angielskiego poprzez ruch i działanie. Jest to skuteczna metoda nauczania dzieci, dzięki zaangażowaniu ich w zajęcia ruchowe, motywowanie do uważnego słuchania oraz respektowanie ich prawa do okresu ciszy.  

W rezultacie dzieci uczą się języka poprzez działanie – w większym stopniu poprzez fizyczne reakcje, niż dzięki werbalnemu powtarzaniu. Dzieci  poznają brzmienie i przyswajają znaczenie różnych zwrotów w języku angielskim.

Celem zajęć  jest zain­te­re­so­wa­nie dzieci języ­kiem angiel­skim i wyro­bie­nie poczu­cia, że nauka języka obcego może być przy­jem­nym i kre­atyw­nym dzia­ła­niem. Na zaję­ciach lek­to­rzy dbają o to, by stwo­rzyć dzie­ciom prze­strzeń edu­ka­cyj­nej aktyw­no­ści oraz by nauka prze­bie­gała z uży­ciem metod mak­sy­mal­nie akty­wi­zu­ją­cych.

Lek­cje języka angiel­skiego w przed­szkolu są zatem połą­czone z natu­ralną aktyw­no­ścią dzieci, a główne metody oddzia­ły­wa­nia sku­piają się wokół atrak­cyj­nych zabaw połą­czo­nych z dużą ilo­ścią ruchu.

Metoda Komunikacyjna (Communicative Approach)

Zgodnie z  metodą komunikacyjną wszystkie sytuacje obserwowane na zajęciach są pretekstem do komunikowania się. Metoda komunikacyjna angażuje aktywnie dzieci: pracują oni w grupach lub parach, zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw językowych, co sprawia że są ciekawe i efektywne. Najważniejszą sprawą jest dobór odpowiednich ćwiczeń komunikacyjnych do poziomu dzieci.

Najistotniejszym argumentem przemawiającym za stosowaniem tej metody jest regularne używanie języka obcego. Zajęcia mają na celu dostarczenie uczniom możliwości realnego używania języka w zainscenizowanej sytuacji życiowej.

Śledź nasze social media

Bądź na bieżąco!

Kontakt

ul. J.H. Dąbrowskiego 172/1
60-694 • Poznań

info@montessori-home.pl
694 967 305

Projekt Europejski

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Montessori Home informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail oraz numer telefonu dla celów SMS oraz połączeń głosowych. Zgoda dotycząca numeru telefonu obowiązuje wyłącznie w przypadku jego podania w formularzu.

    “Montessori Home s.c w Poznaniu posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr. 29/2016”